Enkelhet – viktigt för alla företag

Vi har full insikt i att alla företag behöver en  snabb service när behov finns. Vi har som princip att alltid svara upp ett företags önskemål med kort varsel. Vi har ett telefonnummer till vår receptionist som kan ge ett snabbt besked om besökstid, telefonsamtal, rådgivning, recept eller andra önskemål.

Snabba insatser vid behov

Fullt medvetna om ett företags behov har vi korta eller inga väntetider och kan med kort varsel utföra sjukvårdande insatser efter avrop från företagets företrädare.

Förebyggande vård

Vårt arbetssätt präglas framför allt av en vilja att förebygga ohälsa eller att hitta den i sin linda,  innan den hunnit manifestera sig. Detta gör vi dels inom fortlöpande hälsokontroller men även genom utbildningsinsatser. Vi vill också kunna påverka sjukdomsförlopp eller risker tidigt såväl för person som för företag genom rådgivning eller snabbt insättande av behandling.

Sammanhållen rehabilitering

När  behov finns av rehabiliteringsinsatser så sammanför vi alla kompetenser och utarbetar en rehabiliteringsplan. Detta för att ge den sjukskrivne medarbetaren så kort och bra rehabiliteringstid som möjligt.

Beredskap för krishantering

Vi finns tillgängliga för krishantering  och kan då med kort varsel bistå med lämpliga insatser av läkare, psykolog, psykoterapeut etc.

Tillgänglighet

Vi arbetar problembaserat tvärprofessionellt med teambildning runt om de problem som kan förekomma. Vi i en fast läkarbemanning om cirka 200% för 1500 anslutna anställda. Sköterskenivån ligger på cirka 250%.

Princip för prissättning

Vårt koncept utgår från principen att kunden bara betalar för det man beställer och nyttjar. Vi inte därför ingen grundkostnad. I och med att många resurser har en så stor flexibilitet och genom att vi kombinerar  företagshälsovårdsuppdrag med annan privatvård,  så har vi en god beredskap utan att ha allt för stora kostnader för företagen.

Några företag har framfört önskemål om någon typ av abonnemangsförfarande vilket vi självfallet också kan erbjuda, fortfarande till ett konkurrenskraftigt pris.

Kompetensnivå inom hälsa

Läkare med specialistkompetens inom ortopedi, psykiatri, allmänmedicin, företagshälsovård, geriatrik, invärtesmedicin, anestesi. På sköterskesidan har vi distriktssköterska och företagssköterska. Avseende psykologiska insatser psykolog, beteendevetare och rehabvetare. Inom fysioterapiområdet finns sjukgymnaster och massör. Bred kompetens inom hela arbetsmiljöingenjörsområdet.

Eventuella tilläggstjänster

Tilläggstjänster finns i form av föreläsningar och kurser där vi har ett väl inarbetat kursprogram både vad gäller föreläsningar och praktiska övningar som hjärlungräddning( HLR) , första hjälpen och övningar för räddningspersonal. Exempel på kurser är allmän hälsa, kognitiv beteendeterapi, akuta sjukdomstillstånd, beroende, sjukdomar från rörelseapparaten. De flesta företag en tilläggstjänst i form av hälsokontroll med 1-3 års intervall för anställda, denna hälsokontroll är genomgripande och utförs alltid av erfaren läkare.

Möjlighet att bedriva mottagning på plats

Möjlighet finns om önskemål finnes.Vi planerar det som är bäst för Ert företag  för att se om detta bäst tillfredsställer era behov.

Avtalsperiod

Helt enligt önskemål. Uppsägningstid från vår sida är enligt önskemål från er, vi lämnar dock i normalfallet möjlighet till uppsägning inom 1 månad för den abonnemangsfria varianten. Vid mer formaliserat abonnemangs  är uppsägningstiden 3 månader.

Exempel på tilläggstjänster

Hälsokontroller av anställda med 1-3 års intervall utförs alltid av läkare och är omfattande, innefattande laboratorieprover, undersökningar och hälsorådgivning.

 • Hälsoprofiler, utförs av sköterska med kortare intervall än ovan.
 • Konditionstester.
 • Ergonomi/Sjukgymnastik.
 • KBT-behandling (samtalsbehandling)
 • Psykologsamtal.
 • Kartläggning av eventuellt beroende (ADDISTEST)
 • Massage.
 • Utprovning och tillverkning av ortopediska fotbäddar.
 • Kontaktförmedling till arbetsmiljöingenjör.
 • Drog/alkoholtester.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete/arbetsmiljöutbildning.
 • Vaccinationer.
 • Krishantering.
 • Chefs-/ledarcoachning.
 • Utbildningar.