Meny Stäng

Organisatorisk & Social Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera – dokumentera – följa upp

Varje-dags-arbetsmiljön är det allra viktigaste på din arbetsplats . SAM ska ingå i den dagliga verksamheten och så snart en ändring som kan medföra risker i verksamheten planeras ,skall en bedömning göras utifrån en återkommande systematik. Det är ett  proaktivt arbete som handlar om att förebygga och skapa tillfredställande arbetsmiljö med påverkansmöjlighet, kunskap, resurser och befogenhet för tilldelad roll

Vi kan bidra med utbildning i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall genomföras, dokumenteras och följas upp.

Organisatorisk och Social arbetsmiljö (OSA)

När ni behöver stöd med att uppfylla kraven i AFS 2015:4, som innefattar områden som ohälsosam arbetsbelastning, arbetstid, återhämtning, ledarskap och kränkande särbehandling.

Vi kan stötta med utbildning i kombination med att vi administrerar och distribuerar en OSA enkät.   Vi håller i genomgång, handlingsplan och uppföljning för att ringa in de områden där ni har era förbättringsområden. Vi säkerställer att ni fångar upp och jobbar med aktuella områden tillsammans på arbetsplatsen.

OSA-enkäten | Prevent – Arbetsmiljö i samverkan ››

‹‹ Tillbaka till Företagshälsa